Tuesday , 25 June 2019

Notis Perlindungan Data Peribadi

Notis Perlindungan Data Peribadi (“Notis”) ini menerangkan bagaimana

GERBANGPOST MEDIA dan anak-anak syarikatnya, syarikat-syarikat bersekutu dan

entiti-entiti yang dikawal bersama (“GERBANGPOST MEDIA”) menggunakan Data

Peribadi anda.

 

Pengumpulan Data Peribadi.

1. “Data Peribadi” bermaksud maklumat mengenai anda, dari mana anda boleh

dikenal pasti , termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor kad

pengenalan, nombor sijil kelahiran, nombor pasport, kewarganegaraan, alamat,

nombor telefon, nombor faks, maklumat perbankan , butiran kad kredit, bangsa,

jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, status pemastautin, latar belakang

pendidikan, latar belakang kewangan, kepentingan peribadi, alamat e-mel,

pekerjaan anda, jawatan anda dalam syarikat anda, butir-butir syarikat anda,

industri pekerjaan, apa-apa maklumat mengenai anda yang anda berikan kepada

Gerbangpost dalam borang pendaftaran, borang permohonan atau borang yang

serupa bentuk dan/atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau

mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh Gerbangpost dari

semasa ke semasa dan termasuk data peribadi sensitif seperti data yang

berkaitan dengan kesihatan, kepercayaan agama atau kepercayaan serupa.

 

2. Penyediaan Data Peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun,

jika anda tidak memberikan Gerbangpost Data Peribadi anda, Gerbangpost tidak

akan dapat memproses Data Peribadi anda untuk Tujuan dan Tujuan Tambahan

seperti yang disenaraikan di bawah.

 

3. Jika anda seorang ejen, penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan,

penyediaan Data Peribadi anda adalah wajib dan kegagalan untuk memberikan

Data Peribadi anda, mungkin melanggar peruntukan undang-undang atau

peraturan kawal selia yang berkenaan, dan boleh menyebabkan Gerbangpost

tidak dapat menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau produk atau

mengeluarkan bayaran kepada anda untuk produk atau perkhidmatan yang telah

disediakan.

 

Sumber di mana Data Peribadi anda diperoleh

4. Selain daripada Data Peribadi yang anda berikan kepada Gerbangpost secara

langsung, Gerbangpost mungkin mengutip Data Peribadi anda dari pelbagai

sumber seperti: –

o apabila anda mengisi borang permohonan atau borang pendaftaran atau

borang yang serupa bentuk;

o daripada sumber-sumber awam seperti direktori,

o daripada laman Facebook Gerbangpost, jika anda mengikuti, “like”, atau

adalah seorang pengikut laman tersebut;

o daripada agensi pelaporan kredit;

o apabila anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan Gerbangpost di

mana-mana acara atau aktiviti;

o apabila anda memasuki pertandingan yang dianjurkan oleh Gerbangpost,

o daripada pelbagai entiti atau bahagian di bawah Gerbangpost; atau

o dengan menggunakan laman web Media Prima, yang merangkumi semua

laman web yang dikendalikan oleh Gerbangpost dan di bawah nama-

nama jenama masing-masing (“Laman Web”). Senarai Laman Web boleh

didapati dalam Direktori Perniagaan di http://www.gerbangpost.com .

Maklumat Peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada “cookies” yang

digunakan pada Laman Web.

 

Tujuan Pemprosesan

5. Gerbangpost mungkin menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk

perniagaan dan aktiviti-aktiviti Gerbangpost yang termasuk, tanpa had, tujuan

berikut (“Tujuan”): –

Di mana anda seorang pelanggan Gerbangpost :

o untuk melaksanakan obligasi Gerbangpost berkenaan dengan sebarang

o untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk yang anda

o untuk memproses langganan anda dan untuk menyampaikan langganan

o untuk memproses pembelian anda atau permintaan untuk ruang iklan;

o di mana anda telah memohon bahan-bahan daripada pusat sumber atau

kontrak yang dibuat dengan anda;

minta;

kepada anda;

o untuk memproses penyertaan anda dalam mana-mana acara, aktiviti,

o untuk memproses, mengurus atau mengesahkan permohonan anda untuk

o untuk mengesahkan pembelian anda dan memproses bayaran yang

perpustakaan, untuk memproses permohonan anda, untuk

menyampaikan bahan-bahan kepada anda, untuk memberikan anda lesen

untuk kandungan yang anda ingin gunakan;

kumpulan fokus, kajian penyelidikan, pertandingan, promosi, polls, kaji

selidik atau mana-mana produksi;

langganan dengan Gerbangpost dan untuk memberikan anda manfaat

yang ditawarkan kepada pelanggan;

berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang anda

minta;

pilihan anda;

perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anda;

o untuk memahami dan menganalisis jualan kami serta keperluan dan

o untuk membangunkan, meningkatkan dan menyediakan produk dan

o untuk memproses pertukaran atau pulangan produk;

Di mana anda seorang ejen, penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan:

o untuk tujuan menggaji anda untuk menyediakan perkhidmatan atau

produk;

o untuk memudahkan atau membolehkan pemeriksaan yang mungkin

o untuk memproses bayaran yang berkaitan dengan produk atau

o untuk menghubungi anda atau syarikat anda;

Am:

o untuk menjawab soalan-soalan, komen dan maklum balas daripada anda;

o untuk berkomunikasi dengan anda untuk mana-mana tujuan yang

o untuk tujuan pentadbiran dalaman seperti audit, analisis data, rekod

o untuk tujuan pengesanan, pencegahan dan pendakwaan jenayah;

o untuk Gerbangpost mematuhi obligasinya di bawah undang-undang;

dan anda bersetuju kepada Gerbangpost menggunakan dan memproses Data

Peribadi anda untuk Tujuan dan mengikut cara yang seperti yang dikenal pasti

dalam Notis ini.

 

Tujuan pemasaran dan promosi

6. Gerbangpost juga mungkin menggunakan dan memproses data anda untuk

tujuan lain seperti (“Tujuan Tambahan”) : –

o menghantar amaran berita, surat berita, berita pengemaskinian, mel,

diperlukan oleh Gerbangpost untuk tujuan penggajian anda;

perkhidmatan yang telah disediakan oleh anda;

disenaraikan dalam Notis ini;

pangkalan data;

o untuk memberitahu dan menjemput anda kepada acara-acara atau aktiviti

o untuk memproses pendaftaran anda untuk menyertai atau menghadiri

o untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan kongsi, pengiklan,

bahan promosi, tawaran istimewa, salam perayaan daripada

Gerbangpost, rakan kongsi, penaja atau pengiklan;

yang dianjurkan oleh Media Prima, rakan kongsi, penaja atau pengiklan;

acara atau aktiviti dan untuk berkomunikasi dengan anda mengenai

kehadiran anda di acara atau aktiviti tersebut;

syarikat pengurusan acara atau penaja yang mungkin berkomunikasi

dengan anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau

promosi mereka;

melalui pos, panggilan telefon, khidmat pesanan ringkas (SMS), melalui tangan

dan/atau melalui e-mel .

7. Jika anda tidak memberi persetujuan kepada Gerbangpost untuk memproses

Data Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan, sila maklumkan Gerbangpost

dengan menggunakan maklumat hubungan yang dinyatakan di bawah.

 

Pemindahan Data Peribadi

8. Data Peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses

dalam bidang kuasa lain selain Malaysia, kepada syarikat-syarikat di bawah

Gerbangpost yang terletak di luar Malaysia dan/atau di mana pelayan

Gerbangpost terletak di luar Malaysia. Anda memahami dan bersetuju kepada

pemindahan Data Peribadi anda ke luar daripada Malaysia sebagaimana yang

dinyatakan di dalam ini.

 

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

9. Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan, diakses atau didedahkan kepada

pihak ketiga bagi Tujuan dan Tujuan Tambahan . Selanjutnya, Gerbangpost

mungkin melibatkan syarikat-syarikat lain, pembekal perkhidmatan atau individu

untuk melaksanakan fungsi-fungsi bagi pihaknya, dan seterusnya mungkin

memberikan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada pembekal

perkhidmatan atau pihak ketiga tersebut. Pihak-pihak ketiga yang dimaksudkan

dalam Seksyen ini termasuk (tanpa had) : –

o ejen penghantaran seperti vendor akhbar dan agen akhbar;

o rakan kongsi Gerbangpost dan pengiklan, yang termasuk pihak di mana

Gerbangpost mempunyai kerjasama untuk acara-acara, program dan

aktiviti tertentu;

o syarikat pengurusan acara dan penaja acara ;

o syarikat-syarikat penyelidikan pemasaran ;

o Pembekal perkhidmatan, termasuk, pembekal perkhidmatan teknologi

o penasihat profesional dan juruaudit luar, termasuk penasihat undang-

o entiti lain dalam Gerbangpost; dan

o pihak berkuasa Kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang,

10. Data Peribadi Anda juga mungkin akan dikongsi bersama berkaitan dengan urus

niaga korporat , seperti penjualan anak syarikat atau pembahagian,

penggabungan, penyatuan, atau penjualan aset, atau dalam hal tidak mungkin

penggulungan.

Akses & Permintaan Pembetulan dan Pertanyaan, Menghadkan Pemprosesan

 

Data Peribadi

11. Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang terpakai,

anda boleh meminta akses kepada dan/atau meminta pembetulan kepada Data

Peribadi anda, membuat permintaan untuk menghadkan pemprosesan Data

Peribadi anda untuk Tujuan Tambahan dan/atau membuat sebarang pertanyaan

mengenai Data Peribadi anda dengan menghubungi : –

o Jawatan: Ketua Editor

o Alamat e-mel: [email protected]

o Nombor Telefon: 603 41437128

o Nombor Faks: 603 41437128

maklumat (IT) untuk infrastruktur, perisian dan kerja pembangunan;

undang, penasihat kewangan dan pakar perunding;

kawal selia dan kerajaan.

o Waktu Operasi : 9am – 6pm dari Isnin – Jumaat (tidak termasuk cuti

umum)

12. Gerbangpost berhak untuk mengenakan bayaran untuk akses Data Peribadi

anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah undang-undang.

 

13. Berkenaan dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan Data

Peribadi anda, Gerbangpost mempunyai hak untuk menolak permintaan anda

untuk mengakses dan/atau membuat sebarang pembetulan terhadap Data

Peribadi anda untuk sebab-sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang,

seperti di mana perbelanjaan menyediakan akses kepada anda adalah tidak

seimbang dengan risiko atau privasi anda atau privasi orang lain.

 

14. Jika anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpul melalui “cookies” di Laman

Web, anda boleh menyahaktifkan “cookies” dengan melaraskan tetapan pelayar

internet anda untuk melumpuhkan, menghadkan atau menyahaktifkan “cookies”,

dengan memadamkan sejarah pelayaran anda dan dengan memadamkan cache

dari pelayar internet anda.

 

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

15. Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman-laman web pihak ketiga.

Sila ambil perhatian bahawa Gerbangpost tidak bertanggungjawab untuk

pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan

data dan maklumat oleh pihak ketiga. Jika anda memberikan maklumat secara

langsung ke laman-laman tersebut, dasar privasi dan terma-terma perkhidmatan

pada laman-laman tersebut akan digunapakai dan Gerbangpost tidak

bertanggungjawab untuk amalan pemprosesan maklumat atau dasar privasi

laman-laman tersebut

Maklumat Peribadi daripada Kanak-kanak Bawah Umur dan Individu-individu

Lain

 

16. Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila tidak membenarkan kanak-kanak

bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) di bawah jagaan anda untuk

memberikan Data Peribadi kepada Media Prima. Sekiranya Data Peribadi

diberikan kepada Media Prima, anda dengan ini bersetuju kepada pemprosesan

Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan secara peribadi menerima dan

bersetuju untuk terikat dengan Notis ini dan mengambil tanggungjawab untuk

tindakan beliau .

 

17. Dalam keadaan tertentu, anda mungkin telah memberikan data peribadi

berkaitan individu lain (seperti suami atau isteri, ahli keluarga atau rakan anda)

dan dalam keadaan tersebut, anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi

kuasa untuk menyediakan data peribadi mereka kepada Gerbangpost dan anda

telah mendapat persetujuan mereka untuk pemprosesan data peribadi mereka

dan digunakan dengan cara yang seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.

Pengakuan dan Persetujuan

Dengan berkomunikasi dengan Gerbangpost, menggunakan perkhidmatan

Gerbangpost, pembelian produk daripada Gerbangpost atau melalui perhubungan dan

penggajian anda dengan GerbangPost, anda mengakui bahawa anda telah membaca

dan memahami Notis ini dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan dan

pemindahan Data Peribadi anda oleh Gerbangpost seperti yang dinyatakan dalam Notis

ini.

 

Gerbangpost mempunyai hak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda

terma-terma Notis ini pada bila-bila dengan meletakkan Notis yang telah dikemaskini

pada Laman Web. Dengan terus berkomunikasi dengan Gerbangpost, dengan terus

menggunakan perkhidmatan Gerbangpost, membuat pembelian produk daripada

Gerbangpost atau dengan perhubungan dan penggajian berterusan anda dengan

Gerbangpost berikutan pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan kepada Notis

ini, tindakan tersebut akan menandakan penerimaan anda kepada apa-apa

pengubahsuaian, pengemaskinian atau pindaan.

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa

lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

scroll to top